tirsdag 29. mai 2012

Prost Olav Holten trer av til sommeren.


Etter over 30 år som prost i Vesterålen og sokneprest i Hadsel, går Olav Holten av ved oppnådd aldersgrense til sommeren. Han fyller 70 år 3. juli og står i tjeneste ut juli måned. En institusjon i Vesterålen blir da borte. Skjønt ikke helt, Astrid og Olav Holten har valgt å bli boende i Hadsel. I august flytter de ut av den gedigne prosteboligen på Hadsel til nyoppusset hus på Stokmarknes. Prosteboligen, som er eid av staten gjennom Opplysningsvesenets Fond står foran en storstilt rehabilitering før den kan tas i bruk av ny prost en gang ut i 2013.
Søndag 24.juni har Olav Holten sin avskjedsgudstjeneste i Hadsel kirke. Biskop Tor B. Jørgensen vil være til stede sammen med samtlige prester i prostiet og staben i Hadsel og en sikkert fullsatt kirke. Dette blir likevel ikke Holtens siste tjeneste i prostiet. Han vil være tilgjengelig for oppdrag og bidra med sin rike erfaring i våre menigheter. Vi håper å se ham rundt om i Vesterålen i våre kirker de neste årene som vikar ved behov. Allerede tidlig i august vil han ha en vigsel i Dverberg kirke og holde gudstjeneste i Andenes kirke i forbindelse med prestene s ferieavvikling.


Ny ordning
Det var ved kongelig resolusjon i 2004 at prostene fikk nye ordning for sin tjeneste og fikk tillagt nye ansvar og oppgaver til sin tjeneste.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i dennes embetsutøvelse. Prosten ivaretar arbeidsgiveransvaret for prestene og er prestenes nærmeste overordnede. Videre skal prosten sørge for den nødvendige samordningen mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet. Prostiet er hos oss tilsvarende Vesterålen og omfatter Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes og Andøy kommuner. Det er til sammen 10 prester i området. Prosten har en vesentlig rolle å spille i det lokale arbeidet i kirken, særlig knyttet til endringer og gjennomføringen av nye reformer. For tiden er det mange slike prosesser i våre menigheter, trosopplæring, gudstjenestereform og demokratiseringsprosess. Dette siste innebærer en ny organisering av kirkens styring og ledelse og at mer makt legges til kirkens egne organer fremfor til departementet der de har lagt til nå.

I Stortinget 21. maible det vedtatt et endret forhold mellom staten og kirken. Kirken får større frihet i viktige kirkelige saker, bla tilsetting av biskoper og proster. Samtidig skal kirken fortsatt være en folkekirke, - en kirke for alle og ivareta viktige oppgaver på vegne av lokalsamfunnet og dets borgere.

Frem til nå har prostene blitt tilsatt i kirkelig statsråd rundt kongens bord etter innstilling fra kirkedepartementet. Fra 21. mai vil denne tilsettingsmyndigheten legges til bispedømmerådet. Det betyr at biskop og bispedømmeråd får en sterkere hånd med tilsettingen. Det tar likevel en stund før ordningen er helt på plass med det regelverk og nye rutiner som trengs. Man regner med at ny prost er på plass i Vesterålen i løpet av sommeren 2013.

Gunnar Wik på Andenes blir fungerende prost.
Det skal alltid være en prost som har ansvar i et prosti, også når en slutter og det er vakanse. Biskop Tor B. Jørgensen har bedt sokneprest Gunnar Wik på Andenes fungere som prost etter at Holten slutter og frem til ny prost blir tilsatt. Sokneprest Sven Becker i Hadsel vil fortsatt være prostens faste stedfortreder.

Gunnar Wik vil bli fungerende prost ved siden av at han fortsetter sin jobb som sokneprest på Andøya. Han blir boende på Andenes med kontor på kirkekontoret i Sjøgata og vil løse sineprosteoppgaver derfra i fungeringsperioden sammen med den vanlige oppgave han har som sokneprest. Sokneprest Ole Kristian Kristiansen vil nok bli å ses oftere på Andenes i forbindelse med kirkelige handlinger når Wik er på prosteoppdrag annet steds i Vesterålen.
-Det er en stor anerkjennelse at biskopen ønsker å ha Wik i denne funksjonen. Det er første gang prostegjerningen gjøres fra Andøya. Selv om Andøya av mange regnes som Vesterålens ytterkant så viser biskopens ønske og handling at det går an å legge viktige og sentrale ansvar til folk i Andøy.

Vi ønsker lykke til med oppdraget.