tirsdag 11. desember 2012

Gudsord uke 50 - 2012


”Kirkeutnevnt biskop”
av Olav Holten, prost.

Når dette leses, har Den norske kirke etter all sannsynlighet fått en ny biskop.
Hvem det er, vet vi ikke når dette skrives.
Det nye er ikke at vi får en ny biskop. Det nye er at den nye biskopen er tilsatt av indrekirkelig myndighet og ikke av Kongen/regjeringen.
Etter kirkereformen som ble vedtatt i vår, er det nå Kirkerådet som skal tilsette biskoper.
Mange er skeptiske til nyordningen, selv er jeg meget glad for den.
At det før ”bare” var staten som utnevnte biskoper, er for øvrig en sannhet med modifikasjoner.
Historisk sett hadde det denne bakgrunnen:
Grunnloven av 1814 videreførte kirkeordningen fra det eneveldige Danmark/Norge. Kirkesaker skulle ved siden av en del andre saker videreføres som det till da hadde vært praktisert. Dette hørte til Kongens særrettigheter, prerogativer, som han ”styrte” med alene.
Ganske raskt ble dette overført til regjeringen, som da sammen med kongen tok avgjørelsene i Statsråd. Etter at parlamentarismen ble innført, fikk Kongen mindre og mindre myndighet, slik at han bare rent formelt foretok utnevnelsen, men regjeringen var den som bestemte hvem som skulle utnevnes.
Men selv da opptrådte ikke Regjertingen ”bare” som statlig myndighet, men faktisk som det øverste kirkestyre. Derfor var det bare de statsråder som tilhørte kirken, som kunne behandle kirkesaker. På den andre siden måtte Regjeringen være beslutningsdyktig.
Dette vare årsaken til at halvparten av regjeringens medlemmer måtte tilhøre kirken. Denne ordningen viste seg å være umulig å føre videre. Derfor tvang også en nyordning seg fram.
        Selve prosessen fram til en bispeutnevnelse, er ikke særlig endret. Kanskje burde vi i Den norske kirke vurdere å innføre valg av biskoper, slik som ordningen nå er i Sverige og Finnland og i praksis også i Danmark.
        Om en utnevnelse vil det fra tid til annen være uenighet, ja kanskje strid. Et valg er vesentlig lettere å ”ta til etterretning”.