torsdag 28. november 2013

GUDSORD UKE 48


Adventstiden kommer.
Tidens hjul ruller uten opphør, og vi står ved inngangen til et nytt kirkeår. Det kommer så stille, kirkeåret. Ikke med brask og bram, som det borgerlige år. Men likevel, eller kanskje nettopp derfor, bringer det mange tanker med seg - tanker som går tilbake, og tanker som går frem. Vi tvinges et øyeblikk til stillhet og opphør. Hva skal det nye år bringe, hva vil komme? Liv eller død, glede eller sorg? Det vet vi ikke.
Men midt i all uvissheten står én ting fast: Herren kommer. Jesus Kristus. For advent betyr jo komme, ankomst. Vi tenker på julen, den store gledefest, til minne om hans første komme, da han under englenes lovsang fødtes i Betlehemsstallen. Gud bøyde seg ned til oss, bøyde seg dypt i kjærlighet, så han ble mennesker lik. Og vi tenker videre på Jesu komme til hver lidende og fattig, vi tenker på hans legende kraft og hans syndstilgivende nåde.
Herren kommer til oss, kommer personlig, til deg og til meg. Som et lite barn, som en frelser, som en konge. "Se, jeg står for døren og banker..." sier han. Ja, han kommer til hvert menneske nå og vil komme igjen og igjen i året vi går inn i fordi han bryr seg om oss. Og han banker på hjertets dør. La oss lukke opp for ham så hans komme ikke bare blir til døren men inn i huset. Hans kongevei må nemlig gå igjennom menneskets hjerte.


Arnaldur Bardarson sokneprest i Hadsel


onsdag 27. november 2013

BISPEVISITAS I HADSEL


I dagene 20. - 24. november hadde vi bispevisitas i Hadsel menighet og Hadsel kommune. Det innebærer besøk av biskopen vår, Tor B. Jørgensen og prost Gunnar Wik. Biskopens sekretær, Solveig Seines fulgte også biskopen under visitasen. Hensikten med dagene er at biskopen skal se til hvordan vi har det, både i Hadsel menighet og i kommunen for øvrig. Det var et omfattende program som inneholdt skolebesøk, bedriftsbesøk, gudstjenester, kulturarrangement, besøk på aldershjem og selvsagt møte med menighetsråd og ansatte. Flere av de ansatte i menigheten fulgte også med biskopen på en del av programmet.

Onsdag var biskopen til stede ved skolegudstjeneste i Grønning kirke. Alle elevene ved Sandnes skole deltok. Prost Gunnar Wik åpnet gudstjenesten, soknepresten, Arnaldur Bardarson, forrettet og biskopen samtalte med elevene på slutten av gudstjenesten. Litt senere på dagen fikk biskopen på omvisning og svært interessant orientering ved Nordlaks på Børøya. Om kvelden var det møte på menighetshuset med ansatte, menighetsråd og de forskjellige utvalg i menigheten. Her ble det en aktiv samtale om mange sider ved kirkens liv.

Torsdag var det skolebesøk på Strønstad skole. Det var samtale med elever lærere og barnehagen. Det var en flott elevgjeng som både spøkte med biskopen og kom med fornuftige svar på hans spørsmål. Fra skolen dro følget til NorLense på Fiskebøl. Her fikk biskopen en meget interessant orientering og omvisning om arbeidet på bedriften. Det var svært imponerende hva som er utviklet av produkter både innen oljelenser, teltutstyr og annet. På ettermiddagen hadde soknepresten og biskopen andakt med nattverd på Hadsel alders- og sykehjem. På kvelden var det kveldsgudstjeneste i Melbu kirke der også mange av konfirmantene deltok.

Fredag startet programmet for biskopen med omvisning på det nye sykehuset. Det ble en interessant gjennomgang ved Gro-Merethe Willadsen og Hans Arne Jenssen. Biskopen og hans følge var svært imponert over utformingen og standarden på det nye sykehuset. Så var det møte med ledelsen i kommunen. Her fikk biskopen drøftet mange felles områder med rådmann, ordfører og varaordfører. Også oppvekstsjef og nestleder i Helse- og sosial avdelingen deltok på møtet. Møtet ble avsluttet med lunsj i kantina. Senere på dagen sto også informasjon om Hadsel kulturminnepark og Hadsel prestegård på programmet.

Lørdag ettermiddag inviterte Sten Magne Engen opp med eksklusiv omvisning i hurtigrutemuséet. Kl. 18 var det kulturkveld i Hurtigrutens Hus som startet med Steinar Jakobsen i Richard With`s skikkelse. Her fikk vi også møte "Holy boys", bestående av prest Gunnar Wik, sokneprest Ole Kristian Kristiansen og organist Jan Harald Andersen. De slo til med både Elvis og mange andre låter. Det var musikk av kulturskoleelevene Birgitte Frendal og Sunniva Skarsvåg på fløyte og piano. Også lærerne Külli Treimann Skagen, Helen Enochson og Veronika Evensen bidro med musikk på høyt nivå. Etter programmet var det kaffeservering i kafèen der Rotary sto for det praktiske arbeidet. Stor takk til dem.

Søndag ble visitasen avsluttet med visitasgudstjeneste i Hadsel kirke. Til tross for mye snø og dårlig vær hadde mange funnet veien til kirka. Sokneprest Arnaldur forrettet og biskop Tor B. Jørgensen holdt prekenen. Etter gudstjenesten gikk veien til kirkekaffe i menighetshuset. Takk til Lions-klubben for servering av kaffe og kaker på menighetshuset. Biskopen holdt sitt visitasforedrag. Det var et omfattende program han kunne oppsummere. For menigheten og dens ansatte har biskopens besøk vært både nyttig og svært inspirerende.
Visitasgudstjeneste i Hadsel kirke
Skolegudstjeneste i Grønning kirke

Biskop Tor B. Jørgensen i Grønning

Møte med menighetsråd, utvalg og ansatte

Besøk på Strønstad skole

NorLense lager telt for Sivilforsvaret

Nattverd-gudstjeneste på Ekern

Kveldsgudstjeneste i Melbu kirke

Omvisning på det nye sykehuset

Ordføreren overrakte Hadsels historie til biskopen

onsdag 20. november 2013

GUDSORD UKE 47


Tro, håp og undring

Slik sto det på en tøyveske jeg så for noen dager siden. Trolig var det reklame for en organisasjon innen kirken. Uavhengig av organisasjonen satte det i gang noen tanker hos meg. Selvsagt henleder ordene på Bibelens ord fra ”kjærlighetens høysang” om tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten. Så blir altså kjærligheten byttet ut med undring. Det understreker at kjærligheten er noe uforståelig. Kjærligheten vi mennesker har til hverandre er et mysterium. Men et enda større mysterium er den kjærligheten Gud har til oss. Den førte til at Han ofret sin sønn for å kunne ha fellesskap med oss mennesker.  Da slår det meg at vi også ofrer mye for å være sammen med dem vi er glad i. Likevel blir det bare et svakt bilde på Guds kjærlighet. Om Hans kjærlighet står at den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. I tillegg står det at den tar aldri slutt. Det stemmer dessverre dårlig med det vi ofte opplever oss mennesker mellom. Om oss mennesker sier Paulus i det samme kapitlet at vi ikke forstår helt hva Guds kjærlighet er og innebærer. Vi forstår bare stykkevis, vi ser som i et speil. Først når vi møter Ham skal vi forstå fullt ut. La oss likevel ikke slippe tanken og spekulasjonen om hva det innebærer å være omsluttet av Guds kjærlighet. La den også, i den grad det er mulig, være et ideal for kjærlighet til våre medmennesker.
Begrepet ”tro, håp og undring” gir god mening.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge

fredag 15. november 2013

BISPEVISITAS I HADSEL 20. - 24. NOVEMBER

Hva er bispevisitas?


I brevet fra biskopen i forkant av visitasen: heter det:
Visitasen er en del av biskopens tilsyn med menighetene i bispedømmet. Vi ønsker at den skal bidra til å løfte fram menighetens virksomhet og den lokale kirkes betydning i samfunnet for øvrig. Det er vårt håp at visitasen skal være til inspirasjon og oppmuntring for den enkelte menighet. Biskopen ser med glede fram til visitasen i Hadsel menighet!
Han kommer med andre ord for å se hvordan vi har det i Hadsel, både i menigheten og i samfunnet for øvrig.
Han vil være her i dagene 20. – 24. november.  I løpet av disse dagene blir det både gudstjenester og andre arrangement. Det blir besøk på institusjoner og møte med kommunen.
Av programmet nevner vi følgende:
I løpet av visitasdagene vil det bli flere åpne arrangementer. Her nevner jeg:
Onsdag 20. nov. kl. 10.00 Skolegudstjeneste i Grønning kirke
Torsdag 21. nov. kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste i Melbu kirke
Lørdag 23. nov. kl. 18.00   Kulturkveld i Hurtigrutens Hus – lillesalen (gratis inngang)
Søndag 24. nov. kl. 11.00  Visitasgudstjeneste i Hadsel kirke med påfølgende visitasforedrag
                                                               Kirkekaffe på menighetshuset etter gudstjenesten.
Et nytt, og uvant arrangement i vår menighet, er kulturkvelden på Hurtigrutens Hus. Det vil bli en kveld med både humor og alvor. Kaffe og kaker skal det også bli.
Vi ønsker alle velkommen til alle arrangementene i løpet av visitasen.

 tirsdag 12. november 2013

GUDSORD UKE 46


Livsforsikring

 
Jeg har en liten enkel andaktsbok som jeg har brukt flere år på rad. Den har mange ganger gitt meg glede, oppmuntring og nye tanker. Andaktsboken er skrevet av Asbjørn Kvalbein og jeg vil dele en av mine favoritter fra denne boken. Andakten har overskriften ”høre og adlyde”:

”Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydig mot hans vilje.
Hva er å være lydig mot Gud? Det er å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt mulighetene til rette.
Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i øyeblikk med entusiasme. Viktigere er det å vandre – lydig mot et kall – over tid.
Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning er lydig mot ham. Herren sier: ”Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting” (Jes 1, 19)”

Jeg vil være en som er lydig mot Gud, ikke bare når det passer meg. Jeg vil at Jesus skal være Herre i mitt liv, hver dag. Da vil jeg ha den beste livsforsikring for meg og min familie – i all framtid.

 
Veslemøy Sandvik                                                                     
Prostesekretær                                                                                  

tirsdag 5. november 2013

GUDSORD UKE 45


BLI MED Å FEIRE!
Nordmenn er kanskje ikke kjent for å være utpreget glade. Jeg har jobbet noen år blant latinere i Colombia og skjønner etter hvert at det er typisk norsk å ikke gi så stort rom for følelsene. Så det er kanskje riktig som det er blitt sagt: ”I Norge er gleden en alvorlig sak.”

Jeg synes norske menigheter stort sett er flinke til å gi sorgen rom. Åpen kirke, salmesang, lystenning og sorggrupper er blant mange gode tiltak. Men er vi like flink til å gi gleden rom? Arthur Arntzen etterlyser gleden i kirken og sier i boka Det Latterlige Alvor: ”Tenke seg til en herlig latter under ei høymesse!”

Spørsmålet er jo: har vi grunn til glede og feiring? Noen feirer at de har vunnet i lotto, alle feirer vi bursdager. Men fins det noe som gir oss grunn til å feire hele tiden?

Sadhu Sundar Sing het en indisk kristenleder som konverterte fra hinduisme til kristendom, og han ble spurt hva det var han hadde funnet i sin nye religion som han ikke hadde i den gamle. Han svarte med et smil:
-          Jeg fant den kjære, Herre Jesus Kristus.
Men hvilken lære, hvilket trosinnhold fant du som du ikke hadde før? Og på nytt bredte det seg et stort smil over ansiktet hans:
-          Jeg fant den kjære Herre Jesus Kristus.
Når jeg tenker over livet mitt, har jeg mye å være glad for, mange gode grunner for å feire. Samtidig så er den dypeste grunn til glede i mitt liv noe som ikke har med mine omstendigheter å gjøre.  Den største gleden i livet mitt er Jesus. Jeg møtte Jesus på en radikal måte i 1972. Livet mitt ble snudd opp ned, det fikk et nytt innhold. Jeg hadde ingenting som jeg kunne tilfredsstille Gud med, men opplevde at jeg ble tatt imot slik jeg var. Og så ble det en ny glede. Det var litt rart, jeg kjent en dyp og sterk glede i mitt indre over å ha blitt et Guds barn. Samtidig trodde jeg at kristne ikke skulle vise glede. Jeg ble en alvorlig glad kristen! Jeg skjønte etter hvert at alvorsmasken kunne jeg legge av!

Gleden er der fremdeles!  Samtidig er livet mitt ganske travelt og hverdagspreget.  Jeg spør meg selv av og til: er det for mye alvor? Jeg har lest at barn ler 400 ganger om dagen. Voksne kun 14 ganger. Hvor er det blitt av de 386 andre latterkulene? Jo da, livet er sammensatt! Vi skal gi plass for sorgen og jeg har så god grunn til å gi større plass for gleden.

Vil du bli med å feire?

Da Jesus døde på korset, ropte han ut: ”Det er fullbrakt” – det er gjort!

Hvis du vil gjøre noe for å tilfredsstille Gud for på den måten bli akseptert av ham, da kommer du 2000 år for sent. Det som skulle gjøres er gjort! Det som skilte oss fra Gud, våre feiltrinn og synder, var som ubetalte regninger, som en gjeld vi hadde hos Gud. Den gjelden betalte Jesus på korset! Nå er dørene åpnet til Guds rike. Kom og bli med på festen og feiringen!

Paulus satt i fangenskap og skrev brev til menigheten i Filippi og sa: ”Gled dere alltid i Herren!” En legende forteller at da han hadde skrevet det kom Satan til ham og sa at dette kan du jo ikke mene. Du må i hvert fall ta bort ordet alltid. Da forteller legenden at Paulus på nytt dyppet pennen i blekkhuset og skrev: ”Igjen vil jeg si: Gled dere! (Fil. 4:4)

Karstein R. Morfjord
Menighetsrådgiver - Misjonsforbundet