onsdag 18. februar 2015

GUDSORD UKE 8ETTERTANKE OG OMTANKE
Med førstkommende onsdag – «Askeonsdag» - går vi inn i den 40 dager lange fastetiden fram mot Påskedag. Søndagene er da unntatt.
Fra 450 e. Kr. startet markeringen av «Askeonsdag» i den kristne kirke. Da ble det vanlig å få tegnet et askekors på pannen som et tegn på et ønske om å gå inn i en tid med selv-ransakelse og bønn for å få innsikt og kraft til å begynne et nytt liv i etterfølgelse av Jesus.
Fastetiden har blitt mye borte hos oss, men det er mange grunner til å ta opp tradisjonen på nytt!
I en svensk salme for fastetiden og som vi har i vår salmebok, står det i første verset:
Se, vi går opp til Jerusalem
i hellige fastetider
og ser hvordan Jesus, Guds egen sønn,
i stedet for syndere lider.
Salmen oppfordrer oss til å falle litt til ro nå i fastetiden, åpne siste del av et av evangeliene i Det nye testamentet og lese om da Jesus kom til Jerusalem for siste gang. Han visste om lidelsen og døden som ventet ham, men ble fristet både av menneskelige og åndelige krefter til å berge sitt eget liv i stedet for å ofre det for alle andre. Trass i hard kamp, besto han sin prøve og åpnet veien til tilgivelse og evig liv for oss! Fastetid handler om å minnes hva Jesus gjorde for oss, så vi kan få kraft av ham til selv å gi vårt liv over i hans hender og møte andre mennesker med omsorg. For i siste verset står det:
Se, vi går opp til Jerusalem,
til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde få være.
I kirkene ligger det mange plasser små fastebøsser fra Kirkens Nødhjelp som vi kan ta med oss hjem og legge penger i gjennom fastetiden. Når fastetiden er over kan vi selv tømme den i innsamlingsbøssene, når konfirmanter og andre med legitimasjon fra Kirkens Nødhjelp kommer rundt i uken før Palmesøndag, selv sende pengene til Kirkens nødhjelp eller levere den i kirken eller på kirkekontoret. Kanskje er det noe vi kan avstå fra i Fastetiden, så vi får bedre tid til hverandre eller vise omsorg for noen som er syke eller ensomme. På den måten kan fastetiden gi ny kraft både til eget og andres liv. En velsignet fastetid ønskes dere alle!
Stig Are Leiros
Prostiprest