torsdag 26. mars 2015

FASTEASKJONEN 2015

Årets fasteaksjon med komfirmantene innbragte i år nesten 38.000 kroner til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Det var en økning på over 4000 kr fra i fjor. Bøssebærerne startet i flott solskinn tirsdag ettermiddag (24. mars), men i løpet av ettermiddagen tetnet det til og ble nokså kaldt. Da var det fint å bli mødt med mat og drikke når de kom tilbake.
Fordelt på de enkelte gruppene gav innsamlingen følgende fordeling:
Sandnes/Grønning - 11.623 kr.
Melbu                    - 13.515 kr
Stokmarknes          - 10.888 kr
Innlandet               -   1.901 kr
Mange takk for innsatsen til alle konfirmantene. Og takk til den enkelte som var med å gav penger til Kirkens Nødhjelp.
Konfirmantene på Stokmarknes ble møtt med boller og kakao
På Sandnes vanket det pizza og brus


tirsdag 24. mars 2015

GUDSORD UKE 13Dramatikk i påska
Vi er inne i fastetiden, som er en forberedelsestid til påskens dramatiske hendelser. Men innimellom fastesøndagene hadde vi sist søndag Maria Budskapsdag. Ni måneder før jul får vi en påminning om at Maria møtte et sendebud fra Gud. Han fortalte at hun skulle bli med barn og føde Jesus.

Gjennom en to-ukersperiode får vi altså på nytt gjennomgått Jesu frelsesverk – fra fødsel til død, men også at han står opp igjen og bryter dødens bånd. Det gir oss muligheten til å følge Jesus i hans bevegelser gjennom påska. På palmesøndag rir han inn i Jerusalem mens folkemengden hyller ham som en konge. Skjærtorsdag spiser han påskemåltidet sammen med sine disipler før han blir tatt til fange av de romerske soldatene. Nå har folkestemningen snudd og Jesus blir korsfestet. Han dør og blir lagt i graven, men på den tredje dagen står han opp igjen fra de døde.

Gjennom påskens gudstjenester får vi følge Jesus i hans lidelse. Og påskeaften kan vi i Hadsel kirke få delta i dramaet da oppstandelsen er et faktum.

Jesu lidelse, død og oppstandelse er en dramatisk historie. For enkelte er det bare en fortelling, men for andre er det hendelser som får direkte livgivende betydning i ens eget liv. Mange som så på Jesu historie fra utsiden har opplevd å møte ham direkte og endret sitt liv ut fra det. En av rådsherrene i Israel het Josef fra Arimatea, og var gjennom sin stilling medansvarlig for Jesu død. Han var likevel blitt fascinert av Jesus. Det står at han var blitt disippel av Jesus. Han ba om å få ta seg av Jesu døde legeme og ordnet med begravelsen.

Svært mange har latt seg fascinere av Jesus opp gjennom historien. Også i vår tid blir mange fanget av hans frigjørende budskap gjennom påskens drama, og blir hans disipler.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge

torsdag 19. mars 2015

KIRKEN TRENGER DEG!

Samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget i september er det valg til menighetsråd.
Frist for innlevering av forslag på kandidater til menighetsrådet er 1. mai 2015.
For å være valgbar, må man ha fylt 18 år i løpet av 2015 og være medlem av Den norske kirke.
Hadsel menighetsråd er kirkens styringsorgan i vår kommune:
• Det skal velges 8 faste- og 5 vararepresentanter for perioden nov. 2015 – nov. 2019.
• Det er mange spennende utfordringer i denne 4-årsperioden. Ny lokal trosopplæringsplan
for barn og unge skal utarbeides og arbeidet med framtidig organisering av Den norske kirke blir viktig.
• Menighetsrådet er arbeidsgiverorgan og har drifts- og forvaltningsansvar for kirker og kirkegårder.
• Det er ca. 5 - 6 faste menighetsrådsmøter i året. De fleste møtene er på dagtid.
• Kirkevergen er saksforberedende instans for menighetsrådet.
• Møte- og ledergodtgjørelse til de som velges.
Forslag til kandidater? 
Ta kontakt med kirkens nominasjonskomité: 
Kenneth Johansen (tlf. 41668299), 
Solbjørg Jørgensen (tlf. 91124410), 
Synnøve Rist (tlf. 90669371), 
Kjell Karlsen (tlf. 91854923)

tirsdag 17. mars 2015

GUDSORD UKE 12Men i kirka tror vi!
Enda ei avisoverskrift har fanga min interesse!
I VG lørdag 7. mars leste jeg (i forbindelse med streiken i Norwegian):
            «Jeg tror ingenting, det kan man gjøre i kirken!»
Jeg vet ikke hvilket motiv vedkommende som sa det, hadde.
            Men den siste del av setningen er faktisk sant!
            I kirka kan og får vi tro! Andre steder også, men i hvert fall der!
Der er det lov å tro. Der er det å tro akseptert.
            Men troen har mange ansikter og mange fasetter. Også i kirka.
            Dit kan du komme med din tvilende tro. Troen er ikke alltid så klippefast. Den er ikke alltid så sikker og aldri skråsikker. Der får du komme med dine problemer med troen. Er du heldig, kan det kanskje også skje at de til en viss grad i hvert fall kan bli løst. Det er ikke alltid umulig!
            Dit kan du komme med din spørrende tro. Der er ikke alltid å lett å komme til rette med sider av troen slik kirken definerer den. Det er ting i Bibelen som ikke er like enkelt å få til å stemme. Det er sider ved Gud og Jesus som oppleves problematisk. Men med dette får du komme til kirken, og kanskje få svar, ikke alle på en gang, men muligens litt etter litt.
            Dit kan du få komme med din protesterende og trassige tro. Det skjer når livet har gått oss imot, når vi virkelig har det tøft av ulike årsaker. Da er det tøft å være menneske. Og mange har gitt avkall på troen i slike situasjoner, noe som rent menneskelig kan være svært så forståelig. Men til kirken får du komme med din protest og din trass. Og Gud tar imot, og Gud lytter. Og kanskje kan vi komme et steg videre på troens vei.
            Dit kan du også komme når du ikke kan unngå å tro! Det er faktisk dem som også kommer fordi de ikke er i stand til noe annet. Det er ikke mulig å kvitte seg med troen. Og i kirken får en også næring for troen, slik at den kan leve videre og kanskje bedre!
            Evangeliene forteller at Jesus ofte møtte mennesker som fikk høre: «Din tro er stor!» eller: «Din tro har frelst deg!» Men når vi analyserer hvordan troen var hos disse menneskene, så var det egentlig ikke så mye å skryte av. Men for Jesus var det nok! Og slik skal det også være i kirken.
            For troen er ikke primært hvilke meninger og overbevisninger vi har om Gud, men en tillit til og en tiltro til at hos Jesus er det hjelp å finne!
            Derfor: Velkommen til kirken med din tro, enten den er tvilende, spørrende, trassig eller tillitsfull.
For din tro er god nok!
Av Olav Holten, prost emeritus

onsdag 11. mars 2015

GUDSORD UKE 11O bli hos meg!
Ole Paus sin stemme kommer ut av radioen en sen kveldstime. ”O bli hos meg! Nå er det aftentid.” Ole Paus synger slik Ole Paus gjør. Raspende. Ikke pent. Men sterkt. Veldig sterkt. Upolert. Ole Paus oppleves troverdig i sin sang. 

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger, dvel o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

En salme ved dagens ende. Eller en salme ved livets slutt. En bønn fra mange, et rop om hjelp fra noen. En salme som synges over store deler av verden.
Den skotske presten Henry Francis Lyte skrev denne salmen like før han døde i 1847. Han hadde vært på besøk i en fiskerlandsby. Han skulle ro hjem med båten full av fisk som han hadde fått som gave. Folket ville ikke gi slipp på ham og ropte: Bli hos oss! Ordene fulgte ham på roturen og inn i hjemmet og ble så inspirasjonen til denne kjente salmen.  

Vi trenger ikke bare troverdige sangere, men vi trenger og troverdige sanger og salmer. Som ikke bare tar livet på alvor, men og døden. For midt i våre livbejaende liv så kikker døden på oss bak gardinene.

Mammografi bussen har i en periode vært i Vesterålen.  I spenning har flere hundre kvinner ventet på brev i etterkant. Mange har fått beskjed om å komme til ny undersøkelse. Og noen får bekreftet det de fryktet. Livet blir fylt av uro og ubesvarte spørsmål.  Plutselig ble det trygge livet utrygt. Slik mange opplever det ellers også på så ulike måter. Samlivet rakner. Helsa svikter. Arbeidsplassen nedlagt.  Den grunnmuren vi følte så trygg vakler plutselig.
Og du og jeg som lenge følte oss så sterke og så uovervinnelige, vi kjenner på noe nytt i livene våre.

De var på vei mot Emmaus disse to vandrerne. De får følge av en tredje. De forteller ham ivrig om de siste hendelsene i Jerusalem, om denne merkelige mannen fra Nasaret som ble korsfestet og som noen påsto hadde stått opp fra de døde. ” Bli hos oss, for dagen heller..” sier de til denne mannen som hadde vandret sammen med dem helt inn til Emmaus. Og i det han bryter brødet og deler med dem, så kjenner de ham igjen…
(Luk. 24,13-35)

O bli hos meg!

Kjersti Bildøe Ryan
Prestevikar i Hadsel