torsdag 19. mars 2015

KIRKEN TRENGER DEG!

Samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget i september er det valg til menighetsråd.
Frist for innlevering av forslag på kandidater til menighetsrådet er 1. mai 2015.
For å være valgbar, må man ha fylt 18 år i løpet av 2015 og være medlem av Den norske kirke.
Hadsel menighetsråd er kirkens styringsorgan i vår kommune:
• Det skal velges 8 faste- og 5 vararepresentanter for perioden nov. 2015 – nov. 2019.
• Det er mange spennende utfordringer i denne 4-årsperioden. Ny lokal trosopplæringsplan
for barn og unge skal utarbeides og arbeidet med framtidig organisering av Den norske kirke blir viktig.
• Menighetsrådet er arbeidsgiverorgan og har drifts- og forvaltningsansvar for kirker og kirkegårder.
• Det er ca. 5 - 6 faste menighetsrådsmøter i året. De fleste møtene er på dagtid.
• Kirkevergen er saksforberedende instans for menighetsrådet.
• Møte- og ledergodtgjørelse til de som velges.
Forslag til kandidater? 
Ta kontakt med kirkens nominasjonskomité: 
Kenneth Johansen (tlf. 41668299), 
Solbjørg Jørgensen (tlf. 91124410), 
Synnøve Rist (tlf. 90669371), 
Kjell Karlsen (tlf. 91854923)