tirsdag 12. mai 2015

GUDSORD UKE 20«Gammel» nyprest og gamle benkeslitere.
            Hadsel har fått ny sokneprest. Stig Are Leiros har tiltrådt. Og vi ønsker ham med glede velkommen enda en gang!
            Da kan det være nyttig enda en gang å minne hverandre om  hva en prest er og hva en prest skal.  
            De fleste prester har utdanning som teologer. Det er et flerårig, grundig studium av de bibelske skrifter, kirkehistorien og en mer systematisert framstilling av kristen tro og etikk. Men presten er ikke  religionsviter. Det er i dag også andre veier til prestetjenesten uten vi her skal gå inn på hvordan det er ordnet.
            I tillegg er presten vigslet til sin tjeneste. Det er det biskopen som gjør i en høytidelig gudstjeneste assistert av andre prester og lekfolk. Før vigslingen skal biskopen gjennom en grundig samtale forsikre seg om at kandidaten deler Den norske kirkes tro og er egnet for prestetjeneste.
            Ved sin vigsling avgir den nye presten et høytidelig presteløfte. Hun forplikter seg spesielt på tre hovedoppgaver: Å forkynne evangeliet, forvalte sakramentene rett og å utøve sjelesorg. Dette skal presten gjøre. Dette skal menigheten kunne forvente at han utfører i troskap.
            Det er viktig å fokusere på dette når en ny prest tiltrer. Ved innsettelsen i den konkrete tjeneste lokalt leses det også opp et høytidelig skriv fra biskopen der dette gjøres klart, og menigheten anbefales å ta imot nypresten som deres rettelig kalte prest.
            Presten er derfor viktig i en menighet.
            Men det er en annen funksjon som er like viktig, kanskje viktigere. For den viktigste i kirka er ikke organisten, diakonen, presten, prosten eller for den saks skyld biskopen.
            Den viktigste tjeneste i kirka utgjøres av dem som sitter kirkebenken. Det er benkesliterne som søndag etter søndag fyller kirkene (og kirkene står faktisk ikke tomme, sjøl om det er plass til mange flere!). De utøver kirkas viktigste funksjon når nådens midler ikke bare blir delt ut (prestens oppgave) men også blir mottatt (menighetens oppgave).
            Det kirka trenger er trofaste kirkegjengere ved siden av en god prest. De er med på å holde liv i kirka, og er den beste garantien for at kirka også vil være der i framtida!
Av Olav Holten, prost emeritus.