Medlemskap


Inn- og utmelding i Den norske kirkeRutinen for inn- og utmelding er beskrevet i ”Forskrift om innmelding og utmelding av Den norske kirke” fastsatt 4. januar 2006med hjemmel i lov 7. juni 1996nr 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 3 nr 8.
Forskriften finner du   
her

Bakgrunn for medlemsskap i Den norske kirke er dåpen. For å bli medlem må man altså være døpt eller bli døpt.  Så lenge man ikke er døpt tidligere kan man også når som helst etter samtaler med menighetens prest la seg døpe og dermed danne grunnlag for medlemsskap. Du kan melde deg inn hvis du er døpt, men ikke er medlem i Den norske kirke (forutsatt at du ikke også er medlem av andre trossamfunn).  Du kan melde deg inn selv om du er døpt i et annet kristent kirkesamfunn og vil melde deg ut av dette og inn i Den norske kirke. Du trenger da ingen ny dåp for å bli medlem i Den norske kirke.
Du kan melde deg inn i Den norske kirke selv om du tidligere er utmeldt av denne kirken (forutsatt at du ikke også er medlem av andre trossamfunn).
Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirke lenger, eller vil tilhøre et annet kirkesamfunn. Dette må da ordnes formelt med utgangspunkt i den menigheten man bor.
Her gir vi følgende beskrivelse for hva som skal til av formell karakter for å melde seg inn eller ut:
Innmelding
Innmelding skjer ved personlig henvendelse til menighetenes kontor på Rådhuset, eller ta kontakt med en av menighetens prester for samtale om dette. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som departementet bestemmer.
Følgene opplysninger tas med:
  • Personnummer (11 siffer)
  • Fullt navn
  • Bostedsadresse
  • Sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette
  • Evt. utmeldingsattest fra annet trossamfunn
  • Navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år, dersom innmeldingen får virkning for disse
Hent skjema for innmelding i Den norske kirke her

Utmelding
Utmelding av Den norske kirke skjer ved skriftlig henvendelse til Hadsel kirkekontor, Rådhuset, 8450 Stokmarknes, eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende henvendelsen til kirkebokføreren på bostedet.
Følgende opplysninger tas med:
Fullt navn BostedsadresseFødselsnummer (11 siffer)Navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. I de tilfeller der vi finner vedkommende i medlems-registeret, er slik dokumentasjon ikke nødvendig.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. (Utmelding kan følgelig ikke skje pr e-post el.l. siden ordningen med elektronisk signatur ikke er tilstrekkelig utbredt.)
Hent skjema for utmelding i Den  norske kirke her


Vi nevner her også følger av utmelding:
 
-         Mister stemmerett ved kirkelige valg
-         Mister retten til kirkelige verv og stillinger
-         Kan miste rett til å være fadder
-         Kan ikke kreve å få sine barn døpt
-        Kan miste retten til kirkelig konfirmasjon, vigsel og gravferd